Dự Án Thương Mại

Dự Án Thương Mại

Lượng nước nóng cần thiết: 87.000 lít / ngày ở 60℃.

Lượng nước nóng cần thiết: 665.000 lít / ngày ở 60℃.

Lượng nước nóng cần thiết: 242.000 lít mỗi ngày ở 60℃.